Kontakt oss
23 17 09 50
Tom handlekurv

Salgsbetingelser

Forsiden Salgsbetingelser

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene
Selger:
Sharp Business Systems Norge AS
Postboks 143 Alnabru
0614 Oslo
Mail: innesalg.no@sharp.eu
Tel: 23 17 09 50
Organisasjonsnummer: 983 639 151
 
Betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den virksomheten, tilkjennegitt ved virksomhetens organisasjonsnummer, det bestilles på vegne av. Selger forutsetter at den som foretar en bestilling på vegne av en virksomhet har mandat og myndighet til det. Selger kan ikke stå til ansvar hvis så ikke er tilfelle.

3. Pris
Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og i Norske kroner. Totalkostnaden inkludert merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme under bestillingen.
Prisene er gjeldende inntil annet er oppgitt. For produkter som er knyttet til kampanjer, gjelder kampanjepriser under kampanjeperioden.
Fraktkostnader blir automatisk beregnet i kassen. For levering til Svalbard gjelder egne priser. Kontakt vår kundeservice for rett pris.

4. Avtaleinngåelse
Kjøpers bestilling er bindende når bestillingen er registrert.
Avtalen er bindende for begge parter når bestillingen er registrert. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
Selger forbeholder seg retten til å tilbakekalle eller kansellere bestillinger dersom varene ikke er på lager eller av annen årsak ikke kan leveres.

5. Ordrebekreftelse
Når kjøper har godkjent kjøpet i nettbutikken, vil det bli sendt en foreløpig bekreftelse på bestillingen pr. e-post. Bestillingen vil så videresendes fra nettbutikken til en av våre kundebehandlere, som vil kvalitetssikre bestillingen og sende en endelig ordrebekreftelse.

6. Betaling
I kassen tilbys betaling med faktura.
Sharp kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Sharp kan kreve forhåndsbetaling av hele eller deler av kjøpesum.
Dette gjelder for eksempel ved salg av tilvirkningsvarer, varer med spesialtilpasninger eller ved salg til nyetablerte foretak.
Betaling skal skje senest 30 dager etter fakturadato eller etter avtale.
Sharp Business Systems Norge AS forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk.
Det tas videre forbehold om salgspant ihht. panteloven § 3-14 og § 3-22.

7. Frakt og levering
Våre leveringstider varierer fra produkt til produkt..
Varer som er på lager leveres normalt på 2-4 dager, mens bestillingsvarer har en gjennomsnitts leveringstid på ca 15 dager.
Leveringstider som er oppgitt på www.shop.sharp.no må anses som veiledende.
Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og frakttid kommer i tillegg.
Dersom selgers transportør ikke får levert til avtalt tid og sted grunnet forhold kjøperen burde opplyst om, vil kjøper bli belastet for kostnader/bomtur.
Hvis varene ikke kan leveres innen tre dager etter første forsøk, vil det påløpe en kostnad for lagerleie frem til varene blir levert.
Vi forbeholder oss retten til å endre leveringsdato. Selger har ikke erstatningsansvar for forsinkelser eller konsekvens av forsinket levering.
Levering skjer forøvrig i henhold til Incoterms 2010, DAP (Delivery at Place).
Ved henting eller transport med kjøpers fraktselskap, gjelder INCOTERMS 2010, FCA (Free Carrier).
Innbæring, montering eller annen godshåndtering på mottagers adresse er ikke inkludert, med mindre dette er spesifisert i en skriftlig avtale.

Transportskader:
Varer må kontrolleres/besiktiges ved mottak.
For å kunne få erstatning eller ny vare, må eventuelle skader (også skader på emballasje) registreres/anmerkes før det signeres for varene.
Skjulte skader må meldes til innesalg.no@sharp.eu innen 7 dager.
Melding om skade skal inneholde ordrenummer, beskrivelse av skade(r), bilder og eventuelt kopi av fraktbrev hvor skade er anmerket.

8. Garanti/reklamasjon/angrerett
Det gis 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil ved normalt bruk.
Hvis kunden gjør et krav under en garanti gitt av Sharp, må vedkommende informere Sharp om defekten så snart som mulig, og senest innen fjorten (14) dager etter at produktet er levert, eller hvis det er en skjult defekt innen fjorten (14) dager fra funnet rimeligvis var mulig. Hvis ikke mister kunden retten til å gjøre eventuelle krav under garantien. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt, erstattes ikke disse utgiftene.
Små avvik mellom bilder og levert produkt kan forekomme, det kan for eksempel skje produktforbedringer som også gjør mindre endringer på produktenes egenskaper. Vær også oppmerksom på at farger/utførelser på en dataskjerm ofte avviker noe fra virkeligheten.
Det gis 14 dagers angrerett også i næringskjøp.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angreretten gjelder ikke spesialproduksjon.
 
9. Force Majeure
Hvis Sharp ikke er i stand til å oppfylle en av forpliktelsene sine som følge av en hendelse utenfor rimelig kontroll, skal utførelsen av kontrakten anses å være utsatt i perioden som hendelsen varer. En slik hendelse omfatter enhver handling, hendelse, fravær av hendelse, forsømmelse eller ulykke utenfor vår rimelige kontroll, enten den kunne forutses eller ikke ved inngåelsen av kontrakten, og inkluderer særlig (uten begrensning) følgende: streik, lock-out eller andre arbeidskonflikter (hos Sharps leverandører); uroligheter, opprør, invasjon, terrorangrep eller trussel om terrorangrep, krig (erklært eller ikke) eller trussel om eller forberedelse til krig; brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, ras, epidemi eller andre naturkatastrofer; manglende mulighet til å bruke jernbane, skipsfart, fly, motortransport eller andre offentlige eller private transportmidler; manglende mulighet til å bruke offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk; handlinger, dekreter, lovgivning, forskrifter eller restriksjoner til enhver regjering

10. Personvern
Ditt personvern er trygt hos oss.
Vi følger til enhver tids gjeldende regelverk.
Sharp Business Systems Norge AS har lagt GDPR direktivet til grunn for håndtering av alle personopplysninger.
 

© Sharp Business Systems Norge AS 2024